ŚWIADCZONE USŁUGI

Perspektywa finansowa 2021-2027 to ponad 76 mld euro unijnego dofinansowania na politykę spójności. Zgodnie z najważniejszym dokumentem (Umowa Partnerstwa) fundusze są inwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Największe środki są inwestowane w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową) oraz innowacyjność i wsparcie przedsiębiorców – zwłaszcza prace B+R, innowacyjność, transformację cyfrową. Na dofinansowanie będą mogły liczyć inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wsparcie skierowane jest także do miast wojewódzkich wraz z okalającymi je gminami na realizację m. in. wspólnych przedsięwzięć w zakresie dostępności komunikacyjnej, jak również inwestycje w miastach, zwłaszcza projekty związane z kompleksową rewitalizacją, ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Wymogiem UE jest również rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji.

Polska gospodarka intensywnie korzysta ze środków pomocowych. Jest to szansa rozwoju przede wszystkim dla przedsiębiorstw, instytucji badawczych, oświaty, administracji centralnej, samorządów czy też III sektora. Usługi świadczone przez ALFA PROJEKT są ściśle związane z funduszami UE. 

Prowadzimy doradztwo podczas starań o dofinansowanie, sporządzamy wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności oraz pozostałe niezbędne załączniki.

Koordynacja, rozliczanie projektów

Udzielamy pomocy w zakresie rozliczenia projektu unijnego. Często projekty wymagają zaangażowania na etapie realizacji stąd wsparcie doradcy okazuje się istotne. Prowadzimy niezbędną sprawozdawczość, składamy w…

Więcej
Studium wykonalności

Studium Wykonalności oznacza ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i…

Więcej
Doradztwo B+R

Prowadzimy doradztwo w zakresie rozwoju firmy pod kątem B+R. Pomagamy przede wszystkim w ubieganiu się o wsparcie finansowe w ramach Ścieżki SMART. Z nami szczegółowo…

Więcej
Biznes plan, analiza finansowa

Podstawowym elementem dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej obok wniosku o dofinansowanie jest biznes plan (wraz z analizą finansową). Dokument opisujący…

Więcej