Studium Wykonalności oznacza ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia.

Podstawowym elementem dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięć inwestycyjnych sektora publicznego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej obok wniosku o dofinansowanie jest studium wykonalności. Dokument opisuje przedsięwzięcie od strony merytorycznej oraz finansowej. Od treści studium wykonalności uzależniona jest zwykle decyzja o otrzymaniu dofinansowania unijnego.

Podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.