Współpraca w ramach modułu B+R Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące wspólne dla Projektu przewidują przyznanie do 25 punktów.


Ocenia się czy:

  • innowacja w skali minimum krajowej jest wynikiem przeprowadzenia prac B+R,
  • występująca w projekcie innowacja ma potencjał do transformacji istniejącego rynku docelowego produktów,
  • projekt dotyczy opracowania lub wdrożenia ekoinnowacji na poziomie kraju,
  • projekt dotyczy innowacji cyfrowych na poziomie kraju,
  • podjęto współpracę w związku z projektem,
  • głównym przeznaczeniem innowacji jest pozytywne znaczenie dla jakości życia społeczeństwa lub włączenia społecznego.

Przeanalizujmy współpracę w związku z projektem. W ramach tego kryterium można otrzymać 0 lub 2 punkty. Przyznawane są one za podjęcie współpracy z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową. Zakres współpracy musi być potwierdzony umową oraz bezpośrednio wpisywać się w zadania przewidziane w projekcie.

Istotne!

Podwykonawstwo nie jest uznawane za współpracę. Charakteryzuje się ono tym, że jest to zadanie zlecone. Tym samym zleceniodawca jest stroną silniejszą: określa zadania, harmonogram i cenę. Podwykonawstwo nie jest oparte na równości stron.

Zawierając umowę współpracy strony deklarują dążenie do określonego celu oraz zobowiązują się do współdziałania na rzecz wyznaczonego celu. Umowę o współpracy charakteryzuje stosunek oparty na zaufaniu i lojalności partnerów.