KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuje się, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALFA PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Przedzamcze 8 tel.: (56) 681 25 21, e-mail: biuro@a-projekt.eu, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji złożonego zapytania;

  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do czasu zakończenia realizacji zapytania, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz terminów dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora;

  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, a także prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i prawo do przeniesienia danych do innego administratora, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO;

  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową odpowiedzi na dane zapytanie.