Kredyt Technologiczny – FENG

„Kredyt Technologiczny” – wsparcie na rozwój firm z sektora MŚP

Kredyt Technologiczny to popularny konkurs dotacyjny dla firm z sektora MŚP. W ramach priorytetu 2. Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) można korzystać przez najbliższe lata z wielomilionowych dotacji dla innowacyjnych firm.

Nabory prowadzone są przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie polega na spłacie części kapitału kredytu inwestycyjnego. Dotacja zwana premią technologiczną stanowi nawet 70% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Na co możemy przeznaczyć dofinansowanie?

Kredyt Technologiczny to bezzwrotne dofinansowanie m.in.:

  • środków trwałych,
  • nieruchomości,
  • robót budowlanych,
  • wartości niematerialnych i prawnych.

Warunek konieczny to utworzenie nowej technologii.

Inwestycja technologiczna polega na zakupie nowej technologii wraz z jej wdrożeniem lub wdrożeniu autorskiej technologii. Następnie na jej podstawie wprowadzamy nowy lub znacząco ulepszony produkt, usługę, proces. Nowa technologia to m.in. wynik prac rozwojowych, badawczych czy też wiedza techniczna.

Istotne!

Wdrożenie technologii polega na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej. Technologie taką możemy w praktyce zastosować. W efekcie uruchamiamy produkcję towarów lub świadczymy usługę bezpośrednio wynikającą z wdrożenia technologii.

Należy odróżnić inwestycje polegające na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której technologie mamy zawartą. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii nabywamy gotową linię technologiczną, pracującą według tej technologii nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Premia może zostać wypłacona jednorazowo, po zrealizowaniu całego projektu (wniosek o płatność końcową). Alternatywnie można skorzystać z kilku części. W takiej sytuacji składamy wnioski o płatność pośrednią i końcową. Pierwszy wniosek o płatność pośrednią można złożyć po zrealizowaniu nie mniej niż 25 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Należy pamiętać, że wysokość premii nie może przekroczyć kwoty uruchomionego kredytu technologicznego pozostałego do spłaty.  Wnioskodawca musi posiadać zdolność kredytową.

Kolejność działań w celu pozyskania środków

kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt Technologiczny to pomoc finansowa możliwa dzięki Funduszom Europejskim.

Nasi specjaliści poprowadzą przez cały proces począwszy od oceny przedsięwzięcia, innowacji, technologii, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i kończąc na rozliczeniu projektu unijnego.

Podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.