Gmina Kęty

Przedmiotem usługi było opracowanie dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 tys. euro w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kęty”. Projekt realizowany w ramach Działania 8.3 POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Miasto Iława

Współpraca Urzędu Miasta Iława z firmą ALFA PROJEKT obejmowała sporządzenie studium wykonalności realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego w Iławie”, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne.

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Współpraca Urzędu Miasta Iława z firmą ALFA PROJEKT obejmowała sporządzenie studium wykonalności realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego w Iławie”, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne.

Miasto Warszawa

Firma ALFA PROJEKT przeprowadziła dla Miasta Stołecznego Warszawy badanie ewaluacyjne końcowe projektu edukacyjnego pn.: „Matematyka dla Ciekawych Świata” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do zadań Wykonawcy należało sporządzenie raportu metodycznego, raportu końcowego oraz prezentacji wyników. W raporcie wykorzystano metodę triangulacji, badań ilościowych oraz jakościowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Przedmiotem usługi było przygotowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej realizacji w roku szkolnym 2012/2013 projektu systemowego pn.: „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Opera Nova

Przedmiotem usługi było opracowanie Studium Wykonalności oraz doradztwo na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu inwestycyjnego o wartości ponad 9 mln zł w ramach programu PL08 „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014.

Miasto Krosno

Miasto Krosno było zleceniodawcą dwóch raportów ewaluacyjnych projektów inwestycyjnych dotyczących dróg lokalnych oraz drogi wojewódzkiej. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W raportach ewaluacyjnych wykorzystano metodę badań dokumentacji projektowej, obserwacji czy też metodę analizy finansowo-ekonomicznej.

Gmina Krzymów

Gmina Krzymów to Klient który powierzył nam prace m.in. przy koordynowaniu 2 projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego polegających na założeniu i koordynacji przedszkola na obszarze Gminy. Zrealizowane projekty:

– „Kraina zabawy”, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, województwo wielkopolskie;

– „Wesoły Przedszkolak”, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, województwo wielkopolskie.

Wartość obu projektów przekraczała 1 mln złotych. W zakładce referencje można zapoznać się z listem referencyjnym z wykonanych usług.

Dla Gminy Krzymów opracowaliśmy także dokumentację aplikacyjną w Działaniu 3.6 WRP Poprawa bezpieczeństwa