Sektor publiczny

Perspektywa finansowa 2021-2027 to szansa rozwoju jednostek administracji rządowej, samorządowej, sądów, szpitali, instytucji kultury, sztuki, uczelni publicznych oraz innych publicznych instytucji podległych jednostkom administracji rządowej / samorządowej lub przez nie nadzorowanych. Obecnie większość inwestycji prowadzonych przez szeroko rozumiany sektor publiczny jest współfinansowana ze środków unijnych.

Przedmiotowe instytucje mogą uzyskać finansowanie ze środków UE na projekty związane z poprawą infrastruktury komunikacyjnej, przyczyniające się do ochrony środowiska, upowszechniające działania ICT, dostępność e-usług czy też rozwój instytucji kultury, oświaty oraz zdrowia. Do dyspozycji sektora publicznego są programy regionalne oraz krajowe w których można aplikować o środki unijne. Podstawowym elementem dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięć inwestycyjnych sektora publicznego są wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności. Jakość opracowanych dokumentów decyduje o dofinansowaniu.

Finansowanie przedsięwzięć sektora publicznego

Środki unijne pozyskiwane przez placówki publiczne finansowane są z Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego +. Projekty realizować można w następujących programach:

  • Fundusze Europejskie dla Regionów,
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS),
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Zakres świadczonych usług

  • Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami,
  • Doradztwo na etapie aplikowania jak i realizacji projektu,
  • Zarządzanie i rozliczanie projektów.

 

Zapraszamy do współpracy w przedmiocie opracowania dokumentacji aplikacyjnej.