Studium wykonalności

Podstawowym elementem dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć inwestycyjnych sektora publicznego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej obok wniosku o dofinansowanie jest studium wykonalności.

Studium wykonalności

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Studium Wykonalności oznacza ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia.

Podstawowym elementem dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć inwestycyjnych sektora publicznego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej obok wniosku o dofinansowanie jest studium wykonalności. Dokument opisuje przedsięwzięcie od strony merytorycznej oraz finansowej, jest obligatoryjny i niestety często dość skomplikowany. Od treści studium wykonalności uzależniona jest zwykle decyzja o otrzymaniu dofinansowania.

Zapraszamy do współpracy Jednostki Samorządu Terytorialnego przede wszystkim z obszaru województwa Kujawsko-Pomorskiego (Toruń, Bydgoszcz i okolice). Przygotowujemy także dokumentację dla klientów z innych województw.

Studium wykonalności