Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

04
Paź

RPO WP Działanie 5.6 – Czas na zmianę!

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Czas na zmianę!”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.6 Adaptacyjność pracowników.

Projekt ma na celu wsparcie 16 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez przyznanie dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (dotacja na założenie firmy) lub skierowanie na kurs zawodowy wraz ze sfinansowaniem stażu u pracodawcy.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2017 do 31.07.2019.

Wartość projektu: 380 771,10 zł.

Wkład Funduszy Unijnych: 323 655,43 zł.

Rekrutacja: UWAGA! rekrutacja otwarta na staż.

Obszar realizacji projektu: powiat człuchowski i chojnicki.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 16 osób zwolnionych, które utraciły pracę (osoby bezrobotne) z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Realizacja projektu w postaci wsparcia typu outplacement, opiera się na analizie umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu. W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z kursów zawodowych wraz z zagwarantowaniem stażu pracy (3 m-ce) lub przyznania dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz finansowego wsparcia pomostowego (do 30 tys. zł).

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROJEKCIE

Biuro Projektu:

ALFA PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 15A (I piętro, pokój nr 1), 77-300 Człuchów

tel.: 500-552-926, e-mail: efs@a-projekt.eu

 

Dokumenty do pobrania:

KLAUZULA_RODO

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW – ŚCIEŻKA PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW – ŚCIEŻKA DOTACYJNA

Zał. 1 do Regulaminu rekrutacji ścieżka dotacyjna – formularz rekrutacyjny

ZAŁ. 1 do formularza – Opis działalności gospodarczej

ZAŁ. 1 do formularza – Opis działalności gospodarczej – WERSJA EDYTOWALNA

ZAŁ. 2 do formularza – Zaświadczenie od pracodawcy

ZAŁ. 3 do formularza – Szczegółowe dane uczestnika projektu

Zał. 1 do Regulaminu rekrutacji ścieżka podnoszenia kwalifikacji – formularz rekrutacyjny

Zał. 2 do Regulaminu rekrutacji – upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Zał. 3 do Regulaminu rekrutacji – upoważnienie do przetwarzania danych osobowych RPO WP2014-2020

Zał. 4 do Regulaminu – Karta Oceny Formalne – KWALIFIKACJE

Zał. 4 do Regulaminu – Karta Oceny Formalnej – DOTACJA

Zał. 5 do Regulaminu – Karta Oceny Merytorycznej – DOTACJA

Zał. 5 do Regulaminu – Karta Oceny Merytorycznej – KWALIFIKACJE

Zał. 6 do Regulaminu – Umowa (wzór)

REGULAMIN PRZYZNANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DG

Zał. 7 Wzór biznes planu

Zał. 11 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Zał. 12 Karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

 

Zał. 1 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Zał. 7 Wzór biznesplanu (wersja edytowalna)

Zał. 9 Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

Zał. 14 Formularz_informacji_pomoc_de_minimis

Zał.17 Oświadczenie o nietrzymaniu pomocy de minimis

Zał.18 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia finansowego pomostowego

 

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie
Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest złożenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych dokumentów:

-Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej (zał. 1 do Regulaminu przyznania wsparcia finansowego) wraz z załącznikami;

-potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej;

-biznesplan działalności przedsiębiorstwa (zał. 7 do Regulaminu przyznania wsparcia finansowego);

-oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (zał. 17 do Regulaminu przyznania wsparcia finansowego);

-oświadczenie o  wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w  którym Uczestnik Projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go  dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (zał. 18 do Regulaminu przyznania wsparcia finansowego);

-harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem (zał. 9 do Regulaminu Przyznania wsparcia finansowego);

-formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 14 do Regulaminu przyznania wsparcia finansowego).

Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach), osobiście lub pocztą tradycyjną, w godz. pracy Biura Projektu – ul. Zamkowa 15A (pokój nr 1, 1 piętro), 77-300 Człuchów.

Nabór dokumentów:
od 27.02.2018 do 08.03.2018 !
Powyższe informację znajdują się w Regulaminie przyznania wsparcia finansowego – § 6 – Jednorazowa dotacja inwestycyjna – przyznawanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (str. 7-10).

Przykładowy bilans:

przykład_cz_finansowa

przyklad_cz_opisowa

(28.03.2018)

Wstępna lista rankingowa ocenionych Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

(29.03.2018)

Procedura odwoławcza przysługuje Uczestnikom Projektu, którzy nie otrzymali dotacji inwestycyjnej (Wniosek na etapie oceny merytorycznej nie otrzymał wymaganego minimum punktowego lub uzyskana liczba punktów nie wystarczyła do objęcia wsparciem – tzn. Wniosek został ujęty na liście rezerwowej). Ubiegający się o przyznanie wsparcia finansowego, którego Wniosek został odrzucony na etapie oceny merytorycznej, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie ma możliwość złożenia do Beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu. Wniosek powinien zawierać:

-dane Uczestnika Projektu tożsame z danymi wskazanymi we Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej;

-numer Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej;

-wyczerpujące uzasadnienie podniesionych zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, ze wskazaniem, w jakim zakresie, zdaniem Uczestnika Projektu, ocena zgodności złożonego Wniosku z kryteriami zatwierdzonymi przez Beneficjenta oraz Instytucję Zarządzającą została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy;

-własnoręczny podpis Uczestnika Projektu.

Wnioski należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu: ul. Zamkowa 15A, 77-300 Człuchów (pokój nr 1, piętro 1).

Dodatkowe informację o procedurze odwoławczej znajdują się w Regulaminie przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej – par. 7 pkt. 32-40.

(30.03.2018)

Zabezpieczenie

Na etapie podpisywania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przedstawienia zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zabezpieczenie musi zostać złożone w dwóch formach – obowiązkowo w formie weksla własnego oraz w drugiej formie zaakceptowanej przez Beneficjenta.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informację dotyczące zabezpieczenia:

  1. Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz zabezpieczenie podpisywane będą w tym samym dniu. W przypadku jeśli Uczestnik Projektu/poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej umowa/zabezpieczenie powinno być podpisane także przez współmałżonka. Na podpisaniu umowy także osobiście muszą stawić się poręczyciele (w przypadku małżeństw także małżonkowie poręczycieli).
  2. Poręczycielami mogą być wyłącznie osoby posiadające źródło stałych dochodów (z wyłączeniem świadczeń socjalnych), które są zatrudnione na umowę o pracę (umowa na czas określony lub nieokreślony) lub prowadzą własną działalność gospodarczą.
  3. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę – warunkiem jest również, aby czas ich dotychczasowego zatrudnienia u danego pracodawcy bezpośrednio przed udzieleniem poręczenia nie był krótszy niż 6 miesięcy i ich czas dalszego trwania od momentu udzielenia zabezpieczenia był nie krótszy niż 12 miesięcy. Poręczyciele będą zobowiązani podpisać odpowiedni dokument oraz przedłożyć ksera umowy o pracę.
  4. W przypadku poręczycieli będących pracownikami nie prowadzącymi działalności gospodarczej, weryfikacja spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedłożonego przez nich oświadczenia o okresie zatrudnienia u danego pracodawcy ze wskazaniem rodzaju umowy, daty rozpoczęcia pracy/ i czasu na jaki została zawarta umowa, informacji o zarobkach z 6 ostatnich miesięcy poprzedzających udzielenie poręczenia.
  5. W przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą, warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy. Weryfikacja spełnienia warunków nastąpi na podstawie dokumentu PIT-36 za poprzedni rok kalendarzowy oraz wyciągu z CEIDG.

Deklaracja wekslowa

Weksel z poręczeniem

Oświadczenie poręczyciela

(12.04.2018)

Ostateczna lista rankingowa ocenionych Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

(30.04.2018)

Rozliczanie wsparcia finansowego pomostowego

Środki w ramach wsparcia pomostowego wypłacane są przez Beneficjenta w formie zaliczki w miesięcznych transzach. Wypłata kolejnych transz jest uzależniona od prawidłowego wydatkowania środków w poprzednim okresie. Środki przeznaczone na wydatki, które nie zostały wskazane w zaktualizowanym Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia finansowego pomostowego, stanowiącym załącznik do umowy podlegają zwrotowi.

Uczestnik Projektu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o poniesieniu wydatków zgodnie z Wnioskiem o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia finansowego pomostowego i Umową na otrzymanie podstawowego/przedłużonego wsparcia finansowego pomostowego oraz oświadczenia o  niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne  w terminie do 5 dnia kalendarzowego następnego okresu. Wypłata kolejnej transzy podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego następuje po zaakceptowaniu przez Beneficjenta złożonych oświadczeń:
– Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne (PDF),
– Oświadczenie o wydatkowaniu środków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego (PDF).

(02.11.2018)

Lista rankingowa – wsparcie pomostowe przedłużone

About ALFA_PROJEKT