Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

19
Kwi

RPO WK-P Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze

Termin naboru: od 2018-05-14 do 2018-06-04.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Dofinansowanie można otrzymać na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą (np. tworzenie nowych żłobków, klubów dziecięcych lub zwiększenie liczby miejsc w istniejących).

W ramach projektu sfinansowane mogą zostać m.in.:

-dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;

-zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki), wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;

-zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np.: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka, inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów (schemat 1): 33 657 600,00 zł

W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania).

About ALFA_PROJEKT