Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

14
Wrz

RPO WK-P Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

RPO WK-P Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych

Termin naboru: od 2017-09-29 do 2017-10-31.

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych.

Projekty dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji dróg lokalnych (drogi gminne i powiatowe), węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycji w bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, sygnalizacja świetlna, sygnalizacja dźwiękowa bariery ochronne, oświetlenie, kładki dla pieszych, przejścia podziemne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub windy, inne elementy infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego) na drogach lokalnych.

Inwestycje w drogi lokalne muszą zapewniać konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, portem lotniczym, terminalami towarowymi, centrami,  platformami logistycznymi lub z istniejącymi lub planowanymi (nowymi) terenami inwestycyjnymi, tj. terenami już funkcjonującymi lub terenami w trakcie tworzenia/zaplanowanymi do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach projektów komplementarnych do projektów głównych związanych z terenami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach CT 3, jak i z terenami inwestycyjnymi sfinansowanymi z innych źródeł (np. ze środków własnych beneficjenta).

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 49 852 581,00 zł.

W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania).

About ALFA_PROJEKT