Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

05
Lip

RPO WK-P 8.5.2 – Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

Projekt ma na celu wsparcie 30 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez przyznanie dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (dotacja na założenie firmy) lub skierowanie na kurs zawodowy wraz ze sfinansowaniem stażu u pracodawcy.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 do 31.12.2019.

Wartość projektu: 539 794,25 zł.

Wkład Funduszy Unijnych: 458 825,11 zł.

Rekrutacja: UWAGA! rekrutacja otwarta na kursy zawodowe + staż. Rekrutacja w ramach ścieżki dotacyjnej zakończona 17.08.2018r.

Obszar realizacji projektu: województwo kujawsko-pomorskie.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 30 osób zwolnionych, które utraciły pracę (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Realizacja projektu w postaci wsparcia typu outplacement, opiera się na analizie umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu. W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z kursów zawodowych wraz z zagwarantowaniem stażu pracy (3 m-ce) lub przyznania dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz finansowego wsparcia pomostowego – łącznie maksymalnie do ok. 33 tys. zł (średnio na osobę 25,5 tys. zł: dotacja inwestycyjna + wsparcie pomostowe).

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROJEKCIE

Biuro Projektu:

ALFA PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń

tel.: 500-552-926, e-mail: efs@a-projekt.eu

 

Dokumenty do pobrania:

Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami

Regulamin rekrutacji UP_ścieżka_dotacyjna

Regulamin rekrutacji UP_ścieżka_kwal_kom

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

Formularz rekrutacyjny_dotacja

Formularz rekrutacyjny_kwalifikacje_kompetencje

Zał. 1 do formularza_krótki opis DG (edytowalny)

Zał. 1 do formularza_krótki opis DG

Zał. 2 zaświadczenie_od pracodawcy

Zał. 3 szczegółowe dane UP

Zał. 2 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu_dotacja

Zał. 2 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu_kursy

Zał. 4 do Regulaminu – Karta oceny formalnej_dotacja

Zał. 4 do Regulaminu – Karta oceny formalnej_kursy

Zał. 5 do Regulaminu – Karta oceny merytorycznej_dotacja

Zał. 5 do Regulaminu – Karta oceny merytorycznej_kwal_kom

Zał. 6 do Regulaminu rekrutacji – Umowa na świadczeni usług szkoleniowo-doradczych_dotacja

Zał. 6 do Regulaminu rekrutacji – Umowa na świadczeni usług szkoleniowo-doradczych_kwal_kom

 

AKTUALNOŚCI

(31.10.2018)

Lista rankingowa dotycząca wsparcia pomostowego

(30.10.2018)

Lista rankingowa dotycząca wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

(01.10.2018)

Informujemy, iż nabór dotyczący przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie środków na podstawowe wsparcie finansowe pomostowe będzie prowadzony w okresie 02.10.2018-11.10.2018. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu (ul.Przedzamcze 8, 87-100 Toruń) w godzinach 7:30-15:30 lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów).

Do Wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności) oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia finansowego pomostowego) powinny być załączone następujące dokumenty:

1) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej,
2) biznesplan działalności przedsiębiorstwa (Biznesplan),
3) oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Oświadczenie uczestnika o nieotrzymaniu pomocy de minimis),
4) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (Oświadczenie uczestnika o wysokości otrzymanej pomocy de minimis),
5) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem (Harmonogram rzeczowo-finasnowy inwestycji),
6) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Formularz_informacji_pomoc_de_minimis),

(12.09.2018)

Lista rankingowa osób przyjętych do projektu – po konsultacjach (ścieżka dotacyjna) – Lista rankingowa

(24.08.2018)

Lista rankingowa osób przyjętych do projektu (ścieżka dotacyjna) – Lista rankingowa

About ALFA_PROJEKT