Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

21
Cze

RPO WK-P 8.5.2 – Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim – II edycja

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim – II edycja”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

Projekt ma na celu wsparcie 30 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez przyznanie dotacji na założenie firmy lub skierowanie na kurs zawodowy + staż.

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 – 31.12.2020.

Wartość projektu: 517 590,30 zł.

Wkład Funduszy Unijnych: 439 951,75 zł.

Rekrutacja prowadzona w okresie: 01.07-30.09.2019. UWAGA! Rekrutacja na ścieżkę dotacyjną zamknięta. Trwa nabór na kursy zawodowe + staż 

Obszar realizacji projektu: województwo kujawsko-pomorskie.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 30 osób zwolnionych, które utraciły pracę (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Realizacja projektu w postaci wsparcia typu outplacement, opiera się na analizie umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu. W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z kursów zawodowych wraz z zagwarantowaniem stażu pracy (3 m-ce) lub przyznania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz finansowego wsparcia pomostowego (łącznie maksymalna pomoc finansowa: 25.000,00 zł).

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROJEKCIE

Biuro Projektu:

ALFA PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń

tel.: 507-796-531, e-mail: a.szymkowiak@a-projekt.eu

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka_dotacyjna

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_ścieżka_kwal_kom

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego

Zał. 1 do Regulaminu -Formularz rekrutacyjny_dotacja

Zał. 1 do Regulaminu -Formularz rekrutacyjny_kwal_kom

Zał. 1 do formularza – krótki opis DG (edytowalny)

Zał. 1 do formularza – krótki opis DG

Zał. 2 do formularza – oświadczenie pracodawcy

Zał. 3 do formularza – oświadczenie o źródłach dochodu

Zał. 4 do formularza – oświadczenie osoby odchodzącej z rolnictwa

Zał. 2 do Regulaminu – Karta oceny formalnej_dotacja

Zał. 3 do Regulaminu – Karta oceny merytorycznej_dotacja

Zał. 4 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu_dotacja

Zał. 5 do Regulaminu rekrutacji – Umowa uczestnictwa_dotacja

 

AKTUALNOŚCI

(13.03.2020)

Informujemy, iż dodatkowy nabór dotyczący przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie środków na podstawowe wsparcie finansowe pomostowe będzie prowadzony w okresie 20.03.2020-31.03.2020. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu (ul.Przedzamcze 8, 87-100 Toruń) w godzinach 7:30-15:30 lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów).

Do wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności oraz wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia finansowego pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty:

1) Biznesplan działalności przedsiębiorstwa,  część E-2
2) Oświadczenie uczestnika o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
3) Harmonogram rzeczowo finansowy inwestycji,
4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

(12.12.2019)

Ostateczna lista rankingowa dotycząca wsparcia pomostowego

(12.12.2019)

Ostateczna lista rankingowa dotycząca wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

(05.12.2019)

Lista rankingowa dotycząca wsparcia pomostowego

(05.12.2019)

Lista rankingowa dotycząca wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

(05.11.2019)

Informujemy, iż nabór dotyczący przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie środków na podstawowe wsparcie finansowe pomostowe będzie prowadzony w okresie 06.11.2019-15.11.2019. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu (ul.Przedzamcze 8, 87-100 Toruń) w godzinach 7:30-15:30 lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów).

Do wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności oraz wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia finansowego pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty:

1) Biznesplan działalności przedsiębiorstwa,
2) Oświadczenie uczestnika o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
3) Harmonogram rzeczowo-finasnowy inwestycji,
4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

(11.10.2019)

Ostateczna lista rankingowa osób przyjętych do projektu (ścieżka dotacyjna)

(07.10.2019)

Lista rankingowa osób przyjętych do projektu (ścieżka dotacyjna)

 

About ALFA_PROJEKT