Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

21
Cze

RPO WK-P 8.5.2 – Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim – II edycja

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim – II edycja”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

Projekt ma na celu wsparcie 30 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez przyznanie dotacji na założenie firmy lub skierowanie na kurs zawodowy + staż.

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 – 31.12.2020.

Wartość projektu: 517 590,30 zł.

Wkład Funduszy Unijnych: 439 951,75 zł.

Rekrutacja prowadzona w okresie: 01.07-30.09.2019. UWAGA! Wznowiona rekrutacja na ścieżkę dotacyjną. Trwa nabór na kursy zawodowe + staż 

Obszar realizacji projektu: województwo kujawsko-pomorskie.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 30 osób zwolnionych, które utraciły pracę (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Realizacja projektu w postaci wsparcia typu outplacement, opiera się na analizie umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu. W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z kursów zawodowych wraz z zagwarantowaniem stażu pracy (3 m-ce) lub przyznania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz finansowego wsparcia pomostowego (łącznie maksymalna pomoc finansowa: 25.000,00 zł).

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROJEKCIE

Biuro Projektu:

ALFA PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń

tel.: 507-796-531, e-mail: a.szymkowiak@a-projekt.eu

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka_dotacyjna

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_ścieżka_kwal_kom

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego

Zał. 1 do Regulaminu -Formularz rekrutacyjny_dotacja

Zał. 1 do Regulaminu -Formularz rekrutacyjny_kwal_kom

Zał. 1 do formularza – krótki opis DG (edytowalny)

Zał. 1 do formularza – krótki opis DG

Zał. 2 do formularza – oświadczenie pracodawcy

Zał. 3 do formularza – oświadczenie o źródłach dochodu

Zał. 4 do formularza – oświadczenie osoby odchodzącej z rolnictwa

Zał. 2 do Regulaminu – Karta oceny formalnej_dotacja

Zał. 3 do Regulaminu – Karta oceny merytorycznej_dotacja

Zał. 4 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu_dotacja

Zał. 5 do Regulaminu rekrutacji – Umowa uczestnictwa_dotacja

 

AKTUALNOŚCI

(05.12.2019)

Lista rankingowa dotycząca wsparcia pomostowego

(05.12.2019)

Lista rankingowa dotycząca wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

(05.11.2019)

Informujemy, iż nabór dotyczący przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie środków na podstawowe wsparcie finansowe pomostowe będzie prowadzony w okresie 06.11.2019-15.11.2019. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu (ul.Przedzamcze 8, 87-100 Toruń) w godzinach 7:30-15:30 lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów).

Do wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności oraz wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia finansowego pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty:

1) Biznesplan działalności przedsiębiorstwa,
2) Oświadczenie uczestnika o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
3) Harmonogram rzeczowo-finasnowy inwestycji,
4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

(11.10.2019)

Ostateczna lista rankingowa osób przyjętych do projektu (ścieżka dotacyjna)

(07.10.2019)

Lista rankingowa osób przyjętych do projektu (ścieżka dotacyjna)

About ALFA_PROJEKT