Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

13
Wrz

RPO WK-P 8.2.2 – Program pomocy osobom pracującym w niekorzystnej sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Program pomocy osobom pracującym w niekorzystnej sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt ma na celu wsparcie 50 osób powyżej 29 roku życia pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, należących przynajmniej do jednej z poniższych grup:
-osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
-pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
-ubogich pracujących.
W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ich miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

Oferujemy wsparcie polegające na przyznaniu dotacji na założenie firmy lub skierowanie na kurs zawodowy.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 30.04.2021.

Wartość projektu: 999 770,00 zł.

Wkład Funduszy Unijnych: 849 804,50 zł.

Rekrutacja na dotację: zakończona 28.02.2020 r.

Rekrutacja na kursy zawodowe: otwarta.

Obszar realizacji projektu: województwo kujawsko-pomorskie.

Grupa docelowa: 50 osób powyżej 29 roku życia pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, należących przynajmniej do jednej z grup: osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych lub ubogich pracujących. W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ich miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z kursów zawodowych lub przyznania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz finansowego wsparcia pomostowego (średnia kwota pomocy finansowej w ścieżce dotacyjnej: 29.050,00 zł/osobę).

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROJEKCIE

Biuro Projektu:

ALFA PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń

tel.: 798-089-082, e-mail: p.wojciechowska@a-projekt.eu

 

Dokumenty do pobrania:

Są to wzory dokumentów, które mogą ulec zmianie !

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka dotacyjna

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka podnoszenia kwalifikacji/kompetencji zawodowych

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Formularz rekrutacyjny – ścieżka dotacyjna

Formularz rekrutacyjny – ścieżka podnoszenia kwalifikacji/kompetencji zawodowych

Zał. 1 do formularza – Krótki opis planowanej działalności gospodarczej (PDF)

Zał. 1 do formularza – Krótki opis planowanej działalności gospodarczej (wersja edytowalna)

Zał. 2 do formularza – Zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu wraz z kserokopią umowy

Zał. 3 do formularza – Ankieta potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami

Zał. 2 do Regulaminu – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Zał. 3 do Regulaminu – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Zał. 4 do Regulaminu – Oświadczenie dotyczące danych osobowych

Zał. 5 do Regulaminu – Wzór umowy uczestnictwa

Zał. 6 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika nt. sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie

 

Załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

 

AKTUALNOŚCI

(03.04.2020)

Lista osób zakwalifikowanych do projektu (ścieżka dotacyjna)

About ALFA_PROJEKT