Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

04
Lut

RPO WK-P 8.2.1 – Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Projekt ma na celu wsparcie 32 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zamieszkałych na obszarze powiatu toruńskiego, miasta Torunia lub powiatu lipnowskiego w celu zwiększenie poziomu aktywności zawodowej.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 31.12.2020.

Wartość projektu: 462 008,00 zł.

Wkład Funduszy Unijnych: 392 706,80 zł.

Rekrutacja: UWAGA! rekrutacja do I edycji zakończona 28.02.2019 roku. Rekrutacja do II edycji trwa.

Obszar realizacji projektu: powiat toruński, miasto Toruń, powiat lipnowski.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 32 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zamieszkałych na obszarze powiatu toruńskiego, miasta Torunia lub powiatu lipnowskiego, w szczególności: w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego, kursów zawodowych oraz stażu pracy (4 miesiące).

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROJEKCIE

Biuro Projektu:

ALFA PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń

tel.: 500-552-926, e-mail: efs@a-projekt.eu

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Ankieta dla osoby z niepełnosprawnością

Umowa uczestnictwa

Oswiadczenie uczestnika projektu

KARTA OCENY FORMALNEJ

KARTA OCENY PUNKTOWEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu – 04.03.2019

About ALFA_PROJEKT