Sektor publiczny

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

Perspektywa finansowa 2014 – 2020 to szansa rozwoju jednostek administracji rządowej, samorządowej, sądów, szpitali, instytucji kultury, sztuki, uczelni publicznych oraz innych publicznych instytucji podległych jednostkom administracji rządowej / samorządowej lub przez nie nadzorowanych. Obecnie większość inwestycji prowadzonych przez szeroko rozumiany sektor publiczny jest współfinansowana ze środków unijnych.

Przedmiotowe instytucje mogą uzyskać finansowanie ze środków UE na projekty związane z poprawą infrastruktury komunikacyjnej, przyczyniające się do ochrony środowiska, upowszechniające działania ICT, dostępność e-usług czy też rozwój instytucji kultury, oświaty oraz zdrowia. Do dyspozycji sektora publicznego są programy operacyjne w których można aplikować o środki unijne. Podstawowym elementem dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięć inwestycyjnych sektora publicznego są wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności. Jakość opracowanych dokumentów decyduje o dofinansowaniu.

Finansowanie przedsięwzięć sektora publicznego

Środki unijne pozyskiwane przez placówki publiczne finansowane są z Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty realizować można w następujących programach:

  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
  • Program Infrastruktura i Środowisko,
  • Program Inteligentny Rozwój,
  • Program Polska Cyfrowa,
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Program Polska Wschodnia,
  • Program Europejska Współpraca Terytorialna.

Zakres świadczonych usług

  • Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami,
  • Doradztwo na etapie aplikowania jak i realizacji projektu,
  • Zarządzanie i rozliczanie projektów inwestycyjnych oraz miękkich (szkoleniowych).