Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

23
Sty

Miasto Iława

Współpraca Urzędu Miasta Iława z firmą ALFA PROJEKT obejmowała sporządzenie studium wykonalności realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego w Iławie”, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne.

About ALFA_PROJEKT