Aktualności

Aktualności z zakresu funduszy europejskich ze szczególnym uwzględnieniem ogłoszonych naborów o dofinansowanie ze środków UE.

19
Kwi

Termin naboru: od 2018-05-14 do 2018-06-04. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Dofinansowanie można otrzymać na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą (np. tworzenie nowych żłobków, klubów dziecięcych lub zwiększenie liczby miejsc w istniejących). W ramach projektu sfinansowane ...

28
Gru

Termin naboru: od 2017-12-29 do 2018-03-30. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji (wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego) dotyczące zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych, w ramach projektów obejmujących: Budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub ...

14
Wrz

RPO WK-P Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

RPO WK-P Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych Termin naboru: od 2017-09-29 do 2017-10-31. Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Projekty dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji dróg lokalnych (drogi gminne i powiatowe), węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycji w bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zjazdy, ...

06
Cze

RPO WK-P Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Termin naboru: od 2017-06-30 do 2017-09-29. Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej (bez infrastruktury szynowej). W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania).

07
Lut

POIŚ 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Planowany termin rozpoczęcia naboru: kwiecień 2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłosić nabór wniosków w ramach Działania POIŚ 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego na projekty dotyczące wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów. W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania).

07
Lut

POIŚ 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Planowany termin rozpoczęcia naboru: II kwartał 2017 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje ogłosić nabór wniosków w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury na projekty dotyczące: 1) Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu; 2) Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów; 3) Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności ...

07
Lut

POIŚ 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach Planowany termin rozpoczęcia naboru: 06.2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłosić nabór wniosków w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach na projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM, projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM. W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu ...

07
Lut

RPO WK-P Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Termin naboru: II kwartał 2017 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 planuje ogłosić nabór wniosków w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych na projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego. W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania).

29
Lis

RPO WK-P Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Termin naboru: 19.12.2016-28.04.2017 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16). W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania).

28
Lis

RPO WK-P Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-036/16) Składanie wniosków: 19.09.2016-.31.03.2017. Na co można otrzymać dofinansowanie: projekt dotyczący przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej (termomodernizacja) budynków publicznych, w tym m.in.: -ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją, -przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji ...