Author Archive

04
Lut

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Projekt ma na celu wsparcie 32 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zamieszkałych na obszarze powiatu toruńskiego, miasta ...

05
Lip

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe. Projekt ma na celu wsparcie 30 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez przyznanie dotacji inwestycyjnej ...

19
Kwi

Termin naboru: od 2018-05-14 do 2018-06-04. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Dofinansowanie można otrzymać na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą (np. tworzenie nowych żłobków, klubów dziecięcych lub zwiększenie liczby miejsc w istniejących). W ramach projektu sfinansowane ...

28
Gru

Termin naboru: od 2017-12-29 do 2018-03-30. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji (wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego) dotyczące zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych, w ramach projektów obejmujących: Budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub ...

04
Paź

RPO WP Działanie 5.6 – Czas na zmianę!

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Czas na zmianę!”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.6 Adaptacyjność pracowników. Projekt ma na celu wsparcie 16 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez przyznanie dotacji inwestycyjnej ...

14
Wrz

RPO WK-P Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

RPO WK-P Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych Termin naboru: od 2017-09-29 do 2017-10-31. Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Projekty dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji dróg lokalnych (drogi gminne i powiatowe), węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycji w bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zjazdy, ...

06
Cze

RPO WK-P Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Termin naboru: od 2017-06-30 do 2017-09-29. Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej (bez infrastruktury szynowej). W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania).

07
Lut

POIŚ 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Planowany termin rozpoczęcia naboru: kwiecień 2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłosić nabór wniosków w ramach Działania POIŚ 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego na projekty dotyczące wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów. W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania).

07
Lut

POIŚ 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Planowany termin rozpoczęcia naboru: II kwartał 2017 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje ogłosić nabór wniosków w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury na projekty dotyczące: 1) Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu; 2) Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów; 3) Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności ...

07
Lut

POIŚ 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach Planowany termin rozpoczęcia naboru: 06.2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłosić nabór wniosków w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach na projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM, projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM. W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu ...